Công văn 11567/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu

Công văn 11567/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11567/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan và doanh nghiệp về việc thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và các văn bản hướng dẫn. Để thực hiện đúng quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Theo hướng dẫn tại công văn số 12166/BTC-TCHQ, số 12167/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016, số 12199/BTC-CST ngày 01/9/2016, số 15120/BTC-CST ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính và công văn số 8450/TCHQ-CNTT, số 8451/TCHQ-GSQL ngày 01/9/2016, số 8600/TCHQ-TXNK ngày 07/9/2016, số 8621/TCHQ-TXNK ngày 08/9/2016, số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016, số 10461/TCHQ-CNTT ngày 04/11/2016, số 10346/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2016, số 10466/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan lưu ý các đơn vị:

1. Rà soát, đối chiếu thực hiện đúng quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nêu trên.

2. Đối với các vướng mắc phát sinh theo báo cáo của các đơn vị thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan tổng hợp hướng dẫn theo phụ lục đính kèm. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

3. Đối với các vướng mắc khác, Tổng cục Hải quan tổng hợp trình Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế - BTC (để p/h);
- Cục GSQL, Cục CNTT, Vụ Pháp chế (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-CST (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương TháiNHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!