Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-xuat-nhap-khau. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-xuat-nhap-khau. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của bộ trưởng bộ tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của bộ trưởng bộ tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


Công văn số 7778/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 và nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Công văn số 7778/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13nghị định số 134/2016/NĐ-CP


Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Công văn 11567/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu

Công văn 11567/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11567/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13


Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế


thue-xuat-nhap-khau