Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-tieu-thu-dac-biet. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-tieu-thu-dac-biet. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn thi hành nghị định số 108/2015/nđ-cp ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt


Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt


Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13


Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế


Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.


Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.


Thông tư số 64/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thu đặc biệt

Thông tư số 64/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thu đặc biệt

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT


thue-tieu-thu-dac-biet