Hiển thị các bài đăng có nhãn luat-ke-toan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luat-ke-toan. Hiển thị tất cả bài đăng

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tính đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau:

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định này quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.


Nghị Định 41/2018/NĐ-CP Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán

Tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn luật kế toán

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn luật kế toán

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.


Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH 2019 hợp nhất Luật Kế toán

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH 2019 hợp nhất Luật Kế toán


Luật kế toán số 88/2015/QH13

Luật số 88/2015/QH13 về kế toán

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.


luat-ke-toan