Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tính đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau:

 Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực

STT

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

01

02

Hàng tồn kho

149/2001/QĐ-BTC

89/2002/TT-BTC

Hướng dẫn lại:

161/2007/TT-BTC

02

03

Tài sản cố định hữu hình

03

04

Tài sản cố định vô hình

04

14

Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

STT

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

05

01

Chuẩn mực chung

165/2002/QĐ-BTC

105/2003/TT-BTC

Hướng dẫn lại:

161/2007/TT-BTC

06

06

Thuê tài sản

07

10

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

08

15

Hợp đồng xây dựng

09

16

Chi phí đi vay

10

24

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

STT

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

11

05

Bất động sản đầu tư

234/2003/QĐ-BTC

23/2005/TT-BTC

Hướng dẫn lại:

161/2007/TT-BTC

12

07

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

13

08

Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

14

21

Trình bày báo cáo tài chính

15

25

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

16

26

Thông tin về các bên liên quan

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

STT

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

17

17

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12/2005/QĐ-BTC

20/2006/TT-BTC

18

22

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

19

23

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20

27

Báo cáo tài chính giữa niên độ

21

28

Báo cáo bộ phận

22

29

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

STT

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

23

11

Hợp nhất kinh doanh

100/2005/QĐ-BTC

21/2006/TT-BTC

24

18

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

25

19

Hợp đồng bảo hiểm

26

30

Lãi trên cổ phiếu

 

Quyết định Số: 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 (4CM)

Quyết định Số: 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 (6CM)

Quyết định Số: 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 (6CM)

Quyết định Số: 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 (6CM)

Quyết định Số: 100/2005QĐ-BTC ngày 28/12/2005 (4CM)

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!