Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-thu-nhap-ca-nhan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-thu-nhap-ca-nhan. Hiển thị tất cả bài đăng

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo thông tư số 80/2021/TT-BTC

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo thông tư số 80/2021/TT-BTCBản cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Bản cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN) 

 

          Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

 

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 


Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Công văn số 1054/TCT-TNCN về việc hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp mst cho người phụ thuộc

Công văn số 1054/TCT-TNCN về việc hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp mst cho người phụ thuộc

Công văn số 2710/TCT-CP về việc có bị phạt chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN hay không

Công văn số 2710/TCT-CP về việc có bị phạt chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN hay không

Công văn 1253/TCT-DNNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TCT-DNNCN
V/v hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13


Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế


thue-thu-nhap-ca-nhan