Công văn 1253/TCT-DNNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TCT-DNNCN
V/v hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4975/CT-CNTK ngày 11/02/2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2018 của người nộp thuế đã mất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 681/TCT-TNCN ngày 01/3/2011 trả lời Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc chính sách thuế TNCN và công văn số 2808/TCT-TNCN ngày 10/7/2015 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế chết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 


NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!