Hiển thị các bài đăng có nhãn luat-quan-ly-thue. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luat-quan-ly-thue. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2023

Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2023 về việc giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội


Thông Tư 79/2022/TT-BTC

Thông Tư 79/2022/TT-BTC Sửa Đổi Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật


Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế


Quyết định số 508/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Quyết định số 508/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý thuếNghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin về thuế

Quyết định số 1557/QĐ-TCT ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế

Quyết định số 1557/QĐ-TCT ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế

Công văn 183/TCT-TTHT hướng dẫn thực hiện triển khai quản lý đại lý thuế

Công văn 183/TCT-TTHT hướng dẫn thực hiện triển khai quản lý đại lý thuế

Thông Tư 119/2014/TT-BTC Sửa Đổi Các Thông Tư Để Cải Cách Đơn Giản Thủ Tục Hành Chính Về Thuế

Quy định mới về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT


Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13


Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế


luat-quan-ly-thue