Công văn số 472/TCT-CS về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Ban hành: 10/02/2020| Tình trạng: không xác định| Hiệu lực: 10/02/2020| Cập nhật: 12/02/2020

Công văn số 472/TCT-CS ngày 10 tháng 2 năm 2020 về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Công văn hướng dẫn cho cục thuế Đắk Nông


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1905/CT-TTKT ngày 26/8/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Công ty Cổ phn Nhà máy Điện mặt trời Trúc Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Phụ lục 4 - Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đu tư) quy định:

“54- Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phi, bán buôn, bán l, xuất khẩu, nhập khu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực”

2. Căn cứ quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghi định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực về điều kiện để cấp giấy phép hoạt động điện lực.

3. Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, b sung như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có s thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

…”

4. Căn cứ quy định tại điểm 2a Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

5. Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 và điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

6. Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3826/TCT-PC ngày 8/10/2018, công văn số 4261/TCT-KK ngày 1/11/2018, công văn s 4704/TCT-CS ngày 26/11/2018, công văn số 475/TCT-CS ngày 13/2/2019 và công văn số 476/TCT-CS ngày 13/2/2019 trả lời một số doanh nghiệp và Cục Thuế.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế khi thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Nhà máy Điện mt trời Trúc Sơn để xử lý việc hoàn thuế GTGT đi với dự án đầu tư theo đúng quy định tại Luật số 106/2013/QH13.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế M
nh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

  


NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!