Công văn số 347/TCT-DNNCN về thanh toán đối với điện mặt trời mái nhà

Căn cứ quy định luật thuế GTGT năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung Thuế GTGT số 31/2013/QH13; Thông tư số 92/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/TCT-DNNCN
V/v vướng mắc trong thanh toán đối với điện mặt trời mái nhà

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5684/EVN-HKD+TCKT ngày 17/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán tiền điện cho các chủ đầu tư điện mặt trời.

Căn cứ quy định của Luật thuế GTGT năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13; Nghị định số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; công văn số 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có một số văn bản trả lời cho các trường hợp cụ thể (công văn số 5162/TCT-DNL ngày 11/12/2019 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà; công văn số 1840/TCT-CS ngày 31/5/2021 gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc mua, bán điện mặt trời mái nhà). Theo đó:

- Về đối tượng cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh: trường hợp tổ chức là đối tượng được phép bán điện thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện xuất hóa đơn theo quy định; trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất để sử dụng cho mục đích hoạt động bệnh viện, trường học, cơ sở thờ tự, cơ quan hành chính sự nghiệp... có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để sử dụng và nếu phát sinh điện dôi dư phải bán lại cho EVN theo hợp đồng đã ký kết, cần hóa đơn để giao cho EVN thì cơ quan thuế cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo quy định.

- Về trị giá ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, điểm c khoản 2 điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC là giá theo hợp đồng nhân với tỷ lệ % tính thuế GTGT (3%).

Tổng cục Thuế thông báo để quý đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ: CS
, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1840/TCT-CS
V/v mua bán điện điện mặt trời mái nhà.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 120/CT-TTHT ngày 07/1/2021 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về thực hiện việc mua điện với các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008. Luật sửa đổi, bổ sung số 31/2013/QH13; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Nghị định số 78/201 5/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ v đăng ký doanh nghiệp; công văn số 1534/BTC-CST ngày 31/1/2019 của Bộ i chính gửi Cục thuế. Cục Hải quan các tỉnh, thành ph hướng dẫn về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw.

Việc áp dụng chính sách thuế và hóa đơn đối với hoạt động mua bán điện mặt trời trên mái nhà như sau:

1. Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có hệ thống điện mặt trời trên mái nhà được phép bán điện năng sản xuất ra thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

2. Đối với các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có hệ thống điện mặt tri mái nhà (bên bán điện) đã đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hóa đơn để hướng dẫn bên bán điện thực hiện chính sách thuế, hóa đơn theo quy định trong đó;

a) Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu bán điện hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không chịu thuế TNCN và không sử dụng hóa đơn. Bên mua điện (là doanh nghiệp) sử dụng bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 2.4 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính). Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu bán điện hàng năm trên mức 100 triệu đồng thì hộ, cá nhân kinh doanh phải kê khai nộp thuế GTGT, TNCN theo quy định và được cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ để giao cho bên mua điện.

b) Đối với t chức có hệ thống điện mặt trời mái nhà (bên bán điện) thì Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hóa đơn để hướng dẫn tổ chức thực hiện.

3. Đối với các t chức, hộ, cá nhân kinh doanh có hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa có đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì Cục thuế báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo Sở kế hoạch đầu tư, Sở Công Thương để hướng dẫn các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có hệ thống điện mặt trời trên mái nhà thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo quy định. Sau khi có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì Cục thuế hướng dẫn các thủ tục về hóa đơn căn cứ quy định của pháp luật về hóa đơn để sử dụng hóa đơn khi bán điện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ PC, KK, TNCN (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 5162/TCT-DNL
V/v: Chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 5284/CT-TTKT2 ngày 04/7/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến các dự án điện mặt trời trên mái nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 66 Chương VIII Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 15/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp hướng dẫn đối với trường hợp hộ kinh doanh;

- Tại Khoản 25 Điều 4, Khoản 3 Điều 8, Khoản 1 Điều 12, Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định thời điểm xác định thuế GTGT đối với từng trường hợp, đối tượng chịu thuế GTGT và phương pháp khấu trừ thuế GTGT;

- Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định về loại hóa đơn và nguyên tắc lập hóa đơn;

- Tại Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;

- Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW, ngày 31/1/2019, Bộ Tài chính đã có công văn số 1534/BTC-CST gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện, về việc xuất hóa đơn và ghi giá tính thuế trên hóa đơn bán điện mặt trời của các cá nhân, hộ gia đình, căn cứ các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, pháp luật hóa đơn và thuế GTGT, đề nghị thực hiện như sau:

Trường hợp cá nhân và hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP .

Cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà bán cho Công ty điện lực theo Hợp đồng mua bán điện và cá nhân, hộ gia đình nộp thuế trực tiếp tính trên tỷ lệ doanh thu, nộp thuế khoán thì:

(1) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình có phát sinh doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên thì cá nhân, hộ gia đình phải lập hóa đơn bán hàng hóa điện cho Công ty điện lực. Giá tính thuế ghi trên hóa đơn bán hàng là giá theo Hợp đồng (giá chưa có thuế GTGT) nhân với thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

(2) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình có phát sinh doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT. Hàng tháng, Công ty điện lực lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính kèm theo chứng từ thanh toán cho cá nhân, hộ gia đình để làm cơ sở ghi nhận chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

(3) Trường hợp trong thời gian đầu chưa xác định được doanh thu năm có lớn hơn 100 triệu đồng/năm hay không thì chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày xác định được doanh thu của năm vượt mức 100 triệu đồng, cá nhân, hộ gia đình thực hiện việc khai điều chỉnh thông tin theo Mẫu số 04-8/QTr-CNKD quy định tại Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế và gửi cơ quan thuế quản lý. Cá nhân, hộ gia đình phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với phần doanh thu chưa kê khai theo đúng quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty điện lực và cá nhân, hộ gia đình chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ: CST, PC (BTC);
- Vụ: CS, PC, KK, DNNCN (TCT);
 - Lưu: VT, DNL (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thủy

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!